Grupa Erasmusoholics

Dodatkowa rekrutacja na semestr letni 2019/2020

Dodatkowa elektroniczna rekrutacja w USOSweb na wyjazdy studentów na studia zagraniczne w ramach Programu ERASMUS+ na semetr letni 2019/2020 rozpocznie się dnia 10.06.2019 r. o godz. 12:00 i potrwa do dnia 24.06.2019 r. do godz. 12:00.

Zasady rekrutacji są dostępne na stronie: https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201920/dodatkowa-rekrutacja-na-sem-letni-201920

Poza wnioskiem elektronicznym do Wydziałowego Pełnomocnika Dziekana ds. międzynarodowej wymiany studenckiej do dnia 24.06.2019 r. (do godz. 12:00) należy złożyć kopię pisemnego poświadczenia znajomości wymaganego języka obcego na odpowiednim poziomie (certyfikat lub dokument ze szkoły językowej) - dokument wymagany przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Programu Erasmus.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na począrku lipca 2019 r. (w USOSweb i przez pocztę elektroniczną do osób zainteresowanych).

Student powinien samodzielnie znaleźć odpowiednie przedmioty w uczelni partnerskiej.

Additional enrolment for the summer semester 2019/2020 (for full time students)

The additional electronic enrolment on the USOSweb platform for student mobility for studies within the ERASMUS+ Programme during the summer semester 2019/2020 will start on 10.06.2019 at 12:00 p.m. and will run until 24.06.2019, 12:00 p.m.

The rules of the enrolment will be available on the website: https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/in-english/additional-enrolment-rules-20192020-summer-semester

In addition to the electronic application a student should deliver to the Faculty Erasmus Coordinator until 24.04.2019 (up to 12:00) a copy of the written statement of the knowledge required foreign language at an appropriate level (certificate or document from a language school) - the document required by the Faculty Recruitment Committee for the Erasmus Programme.

The outcomes of the recruitment process will be announced at the beginning of July 2019 (on the USOSweb platform and by e-mail to students interested in).

A student should on his/her own find the appropriate courses at the partner university.

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Jego ideą jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Program wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów na częściowe studia zagraniczne i na praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, umożliwia udział w licznych projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Erasmus + to nowy program ramowy (od 01.01.2014) na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży oraz na rzecz sportu. Program Erasmus+ łączy wszystkie dotychczasowe programy UE ds. edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, w tym Lifelong Learning Programme (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Młodzież w działaniu i pięć międzynarodowych programów współpracy (m.in. Erasmus Mundus, Tempus).
The Erasmus program was established in 1987 as a student exchange program. The idea is to develop international cooperation between universities. The program supports international cooperation in higher education, student mobility allows for partial studies abroad and traineeships, promotes the mobility of university staff, enables participation in numerous projects with foreign partners.

Erasmus + is the new framework program (from 01.01.2014) for education, training, youth and sport. The Erasmus + combines all the previous EU programs for education, training, youth and sport, including the Lifelong Learning Programme (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Youth in Action, and five international cooperation programs (eg. Erasmus Mundus, Tempus).