Grupa Erasmusoholics

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Elektroniczna rekrutacja w USOSweb na wyjazdy studentów na studia zagraniczne w ramach Programu ERASMUS+ na rok akademicki 2019/2020 rozpocznie się dnia 11.01.2019 r. o godz. 12:00 i potrwa do dnia 18.02.2019 r. do godz. 12:00 .

Zasady rekrutacji są dostępne na stronie: http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201920

Poza wnioskiem elektronicznym do Wydziałowego Pełnomocnika Dziekana ds. międzynarodowej wymiany studenckiej do dnia 18.02.2019 r. (do godz. 12:00) należy złożyć następujące dokumenty:

  • kopię pisemnego poświadczenia znajomości wymaganego języka obcego na odpowiednim poziomie (certyfikat lub dokument ze szkoły językowej) - dokument wymagany przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Programu Erasmus,
  • zobowiązanie do kontynuacji studiów na WMiI na kolejnym stopniu studiów (dotyczy studentów III roku studiów I stopnia i II roku studiów II stopnia) - wzór dostępny na powyższej stronie internetowej.

Studenci II roku studów II stopnia, którzy planują studia doktoranckie na naszym wydziale mogą ubiegać się o wyjazd tylko na semestr letni 2019/2020 (za zgodą opiekuna naukowego na studiach doktoranckich).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na począrku marca 2019 r. (w USOSweb i przez pocztę elektroniczną do osób zainteresowanych).

Student powinien samodzielnie znaleźć odpowiednie przedmioty w uczelni partnerskiej.

Enrollment for the academic year 2019/2020 (for full time students)

The electronic enrollment on the USOSweb platform for student mobility for studies within the ERASMUS+ Programme in the academic year 2019/2020 will start on 10.01.2019 at 12:00 p.m. and will run until 18.02.2019, 12:00 p.m.

The rules of the enrollment will be available on the website: http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/in-english

In addition to the electronic application a student should deliver to the Faculty Erasmus Coordinator until 18.02.2019 (up to 12:00) the following documents:

  • a copy of the written statement of the knowledge required foreign language at an appropriate level (certificate or document from a language school) - the document required by the Faculty Recruitment Committee for the Erasmus Programme,
  • declaration to continue studies at the next level at the Faculty of Mathematics and Computer Science UL (concerns students of the third year of BA level and the second year of MA level) - the sample available on the above website.

Students of the second year of MA level who plan the PhD studies at our faculty can apply for the mobility only during the summer semester 2019/2020 (with the acceptance of the PhD supervisor).

The outcomes of the recruitment process will be announced at the beginning of March 2019 (on the USOSweb platform and by e-mail to students interested in).

A student should on his/her own find the appropriate courses at the partner university.

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Jego ideą jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Program wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów na częściowe studia zagraniczne i na praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, umożliwia udział w licznych projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Erasmus + to nowy program ramowy (od 01.01.2014) na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży oraz na rzecz sportu. Program Erasmus+ łączy wszystkie dotychczasowe programy UE ds. edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, w tym Lifelong Learning Programme (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Młodzież w działaniu i pięć międzynarodowych programów współpracy (m.in. Erasmus Mundus, Tempus).
The Erasmus program was established in 1987 as a student exchange program. The idea is to develop international cooperation between universities. The program supports international cooperation in higher education, student mobility allows for partial studies abroad and traineeships, promotes the mobility of university staff, enables participation in numerous projects with foreign partners.

Erasmus + is the new framework program (from 01.01.2014) for education, training, youth and sport. The Erasmus + combines all the previous EU programs for education, training, youth and sport, including the Lifelong Learning Programme (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Youth in Action, and five international cooperation programs (eg. Erasmus Mundus, Tempus).